เปิด 6 โปรเจกต์ดันแผนเอไอไทย ตอบโจทย์สำคัญตามยุทธศาสตร์


กระทรวง อว. ร่วมกับ กระทรวงดีอี เตรียมนำ 6 โปรเจกต์ ดันแผนเอไอประเทศไทยระยะสอง (พ.ศ.2567-2570) ครอบคลุมทุกมิติ

ยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจ ทั่วโลกกำลังพัฒนาเอไอเพื่อใช้ภายในประเทศและแข่งขัน ใครเริ่มได้เร็วก่อนกลายเป็นผู้ได้เปรียบ โดยในปี 2573 คาดการณ์ตลาดเอไอจะสร้างมูลค่าถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโตถึง 20 เท่าจากปี 2564

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ริเริ่มแผนเอไอประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2565 พร้อมๆ กับการเกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น OpenThaiGPT แชตบอตตอบคำถามฉบับภาษาไทยตลอดจนจัดทำคู่มือจริยธรรมเอไอเล่มแรกของประเทศ

ล่าสุดปี 2567 อว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) หารือ (ร่าง) โครงการนำร่องภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ.2567-2570) เกิดเป็น “6 โปรเจกต์ ดันแผน AI ประเทศไทยครอบคลุมทุกมิติ”