‘ซีเมนส์ - ไมโครซอฟท์’ ดึง 'Generative AI' ติดปีกภาคอุตสาหกรรม