มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ กรมสรรพากร 2564-2568


มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ กรมสรรพากร

  • พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 776 )พ.ศ. 2566 (อยู่ระหว่างการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร)ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : CoRE
ข้อมูลวันที่ : 2023-08-18 03:11:23