AI ช่วยติดตามสภาพสินค้า แก้ปัญหาการเน่าเสีย ลดขยะโลกกว่า 280 ล้านกิโล


เมื่อจำนวนสินค้าคงคลังมากเกินความต้องการ ผู้ค้าปลีกก็มักประสบปัญหาในด้านการจัดการขยะ โดยเฉพาะอาหารสด เป็นเหตุให้ต้องนำมาลดราคาหรือปล่อยทิ้งให้เน่าเสียในที่สุด โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ทำให้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดปัญหาขยะอาหารในไทย

ขยะอาหารเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า ขยะในไทยกว่า 60% เป็นขยะอาหาร โดยเมื่อปี 2565 มีขยะอาหารในไทยราว 17 ล้านตัน จากการเน่าเสียและร่วงหล่นในซัพพลายเชน รวมถึงขยะจากผู้ค้าปลีก ร้านอาหาร และผู้บริโภค ตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องหันมาสนใจปัญหาขยะอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการรีไซเคิลสามารถทำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

AI ช่วยลดปัญหาขยะอาหารในไทย

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เปิดเผยว่า การผลิตและบริโภคอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการสูญเสียของธรรมชาติ ระบบจัดการอาหารที่แยกส่วนกันและยังต้องพึ่งพามนุษย์เป็นหลักก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ไม่เพียงแต่ขยะอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลังงานและน้ำที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตอาหาร การเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการบรรจุ กรมควบคุมมลพิษได้วางแผนงานที่จะลดอัตราส่วนของขยะอาหารในขยะมูลฝอยชุมชนจาก 39% ให้เหลือต่ำกว่า 28% ภายในปี 2570 โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคเป็นหลัก

แก้ปัญหาขยะด้วยระบบ AI

จากปัญหาดังกล่าว อนนิ โรติโอะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายของรีเล็กซ์ โซลูชันส์ กล่าวว่า

"ขยะอาหารเป็นปัญหาสำคัญที่จะสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากผู้คนทุกฝ่าย นับตั้งแต่การสั่งอาหารมาบริโภคในปริมาณพอดีเพื่อลดปริมาณขยะ ไปจนกระทั่งถึงผู้ค้าปลีกยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติด้านค้าปลีกเพื่อช่วยลดปัญหาขยะอาหารในไทยได้อย่างเห็นผลชัดเจน อีกทั้งระบบอัตโนมัติยังทำให้กระบวนการสินค้าคงคลังทุกส่วนลื่นไหล และลดภาระการจัดการโดยมนุษย์ ทำให้ได้ระบบค้าปลีกที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบอัตโนมัติยังช่วยลดปริมาณอาหารส่วนเกินได้ก่อนที่จะกลายเป็นของเสีย โดยการลดอาหารล้นสต็อกและคาดการณ์ความต้องการได้อย่างแม่นยำ"

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะ

·      คุณสมบัติการคาดการณ์ความต้องการ ช่วยให้ผู้ค้าปลีกประเมินความต้องการของลูกค้าและปรับระดับสินค้าคงคลังได้เหมาะสมและสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น คาดการณ์ความผันผวนของความต้องการ ลดปัญหาสินค้าล้นสต็อก ลดจำนวนอาหารเหลือทิ้งและเน่าเสีย

·      คุณสมบัติการติดตามวันหมดอายุโดยอัตโนมัติ ช่วยปรับปรุงการบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยเฉพาะในเรื่องการหมุนเวียนสต็อกสินค้า ตลอดจนการติดตามและจัดการอายุการเก็บรักษาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะสินค้าล้นสต็อก ทั้งยังป้องกันสินค้าหมดอายุไม่ให้เน่าเสียอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องจัดการด้วยพนักงาน

·      ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังอัจฉริยะ มาพร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อสินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ำเกิดการล่าช้าในการจัดส่ง หรือเกิดภาวะสินค้าล้นสต็อก นอกจากนี้ ยังคอยติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังเพื่อค้นหารายการสินค้าที่จำหน่ายยากหรือเก่าเก็บ โดยทั้งหมดทำได้ผ่านซอฟต์แวร์ระบบติดตามอัตโนมัติที่ช่วยคงสถานะสินค้าคงคลังแบบ JIT (Just In Time / แบบทันเวลาพอดี) ได้ตามที่ต้องการ ที่สำคัญกลยุทธ์การจัดหาสินค้าที่มีข้อมูลเข้ามาช่วยในการตัดสินใจจะช่วยลดความเสี่ยงสินค้าล้นสต็อก นำไปสู่การลดปัญหาสินค้าเน่าเสียและหมดอายุได้ในที่สุด