เกี่ยวกับเรา

         ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot and Automation Intelligence Unit หรือ RAIU) เกิดจากการที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศ โดยมองว่าการจะพัฒนาและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้สัมฤทธิ์ผลนั้น จำเป็นต้องพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญด้วย

         ดังนั้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงในด้านต่างๆ ผ่านการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotic Excellence) หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า ศูนย์ CoRE

         ทั้งนี้การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้น จำเป็นจะต้องมีข้อมูล ข่าวสาร ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลได้รวดเร็ว  เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้นำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบ ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน ทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยในแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน

         การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้มีความที่ทันสมัย จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตลอดจนอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีทิศทางชัดเจน มีประสิทธิภาพ  และผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอย่างมีระบบ

         กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้สถาบันไทย-เยอรมัน ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot and Automation Intelligence Unit หรือ RAIU) นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา


700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com