มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ กรมสรรพากร 2564-2565


      มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ กรมสรรพากร
  • พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 738 พ.ศ. 2564 
  • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 421 ) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ