ปลัดดีอีเอส จัด Digital Law สัญจร เดินสายสร้างการรับรู้ "กฎหมายดิจิทัล"ดีอีเอส จัดกิจกรรม เดินสายสร้างการรับรู้ กฎหมายดิจิทัล ชู พ.ร.บ.คอมฯ ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพ หากรู้เท่าทัน หวังกฎหมายใหม่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และพ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ เข้าถึงประชาชน พร้อมเปิดรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า กฎหมายดิจิทัล หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่กระทรวงฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง และอยู่ในความรับผิดชอบมีอยู่หลายฉบับ

เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 เป็นต้น