ดีป้าปักหมุด “สมาร์ท เนชั่น” เสริมแกร่งขีดความสามารถดิจิทัล


ระบุปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาร์ทซิตี้รวม 30 พื้นที่ใน 23 จังหวัด ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 20 ล้านคน เกิดโอกาสการลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่จากภาคเอกชนมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา “สมาร์ทซิตี้ กับ สมรรถนะการแข่งขันของเมือง” ในหัวข้อการขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัลว่า แนวคิดการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งข้นด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืน (Digital Competitive Advantage) จะมี 4 หัวข้อหลักคือ

1. การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูล (Digital Access) รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลออกมาใช้ประโยชน์ หรือการเปลี่ยนข้อมูลเป็นชิ้นงาน โดยการต้นแบบอย่างรวดเร็ว ที่เชื่อมต่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น (Mass Customization)

2. การเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์-บุคคล-ธุรกิจ-สังคม (Digital Connectivity) เกิดการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ สังคม ทั้งโลกกึ่งเสมือนและโลกเสมือน ที่คนสามารถดำเนินชีวิตได้ทั้งสองโลกพร้อมๆ กัน

3. ข้อมูลเกิดจากการเชื่อมโยง อุปกรณ์-บุคคล-ธุรกิจ-สังคม (Digital Data) เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ และถูกนำไปประมวลเพื่อก่อประโยชนในมิติต่างๆ มากขึ้น ประเทศไทย ต้องใช้ประยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปโดยสะดวก

และ 4. ยุคอัตโนมัติที่เกิดจากการเข้าถึงดิจิทัล (Digital Automation)การเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์-บุคคล-ธุรกิจ-สังคม เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ช่วยให้การผลิตสินค้า บริการ การจัดการ และการส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึงคอนเทนต์ เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง ใช้เวลาน้อย เกิดความผิดพลาดน้อย ส่งมอบให้กับคนที่ถูกต้องช่องทางที่ถูกต้อง โดยมนุษย์ไม่ต้องทำเองทั้งหมดแต่เกิดขึ้นโดอัตโนมัติ