ม.อ.พัฒนา 6 แพลตฟอร์มอัจฉริยะ ช่วย SMEs บริหารจัดการธุรกิจศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ม.อ. เปิดตัวแพลตฟอร์ม 6 แพลตฟอร์ม เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจ ยุคหลังวิกฤตโควิด-19 ช่วยยกระดับการบริหารจัดการ ลดต้นทุน

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี นำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ก้าวหน้าและสามารถข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลางไปได้ โดยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-based Economy เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Automation Research Center) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถการแข่งขันและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โดยได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.อ. นำผู้ประกอบการกว่า 150 คน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มที่ทีมงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาขึ้นและสามารถนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย 6 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 

1.) PSU E – Accom เป็นระบบบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก โฮมสเตย์พร้อมการสร้างเว็บไซต์ในตัว ตั้งแต่ต้นจนจบในระบบเดียว ภายใต้โครงการยกระดับและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องเชิงสุขภาพ มีระบบจองห้องพัก เช็คอินออนไลน์ ตารางการจอง ตารางรายห้อง ปฏิทินการจองและตรวจสอบสถานการณ์จองได้ง่ายผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ระบบลูกค้าสัมพันธ์รวมทั้งบันทึกรายการความชื่นชอบ ความสนใจของลูกค้า 

2.) PSU E-Factory ระบบบริหารจัดการภายในโรงงานภาคการผลิต จัดการคลังวัตถุดิบ การเพิ่มวัตถุดิบและสินค้าเข้า/ออก สต๊อก

3.) PSU E-Worker ระบบบริหารจัดการงานภายในองค์กร เป็นระบบจัดการงานและพนักงานด้วยแอพพลิเคชั่น E-Worker สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของพนักงาน สถิติของงานในบริษัท รวมถึง ประเมินพนักงานได้อีกด้วย