Previous Next

Robot and Automation Intelligence Unit หรือ RAIU เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยและต่างประเทศ ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่สำคัญ อาทิ ข้อมูลทางด้านสถิติการค้า ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี ข่าวสาร มาตรการนโยบายต่างๆของภาครัฐ รวมถึงรายงานบทวิเคราะห์ต่างๆ ที่จะเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้นำข้อมูลที่ทันสมัยไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และภาคเอกชนได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้ในการวางแผนการดำเนินการธุรกิจ

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
กลุ่มเทคโนโลยี


AS/RS

Mobile and Logistic Automation

Assembly or Disassembly or Fabrication.

Automation Manufacturing Process.

Inspection or Measurement.

Automation and Control.

IOT or IIOT

Handling

Service Robot

Other

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์


ฐานข้อมูล

รายละเอียดฐานข้อมูล

รายงาน


รายละเอียดรายงาน


มาตรการ

รายละเอียดมาตรการ


Overview of Thailand industry


Overview of Thailand Top 5 Countries

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com