ดีอีเอส หนุนดีป้าลุย "พีพีพี” เข็นโมเดลดิจิทัลสมาร์ทซิตี้


 

'ดีอีเอส' หนุนดีป้า เข็น 'สมาร์ทซิตี้' ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการเมืองอัจฉริยะ เกิดต้นแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับภาคเอกชนสร้างสรรค์ระบบบริการเมืองที่ตรงกับความต้องการของประชาชนผ่านวางแผนธุรกิจบริการเมืองแบบร่วมลงทุน (พีพีพี)

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการดีป้า สมาร์ท ลีฟวิ่ง โซลูชัน โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการเมืองอัจฉริยะ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจบริการเมืองแบบร่วมลงทุน หรือ ไพรเวท พับบลิค พาร์ทเนอร์ชิพ (พีพีพี) และจับคู่ความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับภาคเอกชนที่มีความพร้อมร่วมมือเพื่อให้บริการเมืองอัจฉริยะ

 

“คาดว่าจากความร่วมมือจะทำให้เกิดต้นแบบการให้บริการเมืองอัจฉริยะของหน่วยงานท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดและขยายผลได้ในอนาคต นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาบริการเมืองอัจฉริยะที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในปัจจุบันด้วย” นายชัยวุฒิ กล่าว

 

 

ขณะที่มีนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า โครงการดีป้า สมาร์ทลีฟวิ่ง โซลูชัน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับภาคเอกชนในการสร้างสรรค์ระบบบริการเมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้ชีวิต และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะของ ดีป้า โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีเมืองที่มีสถานะเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จำนวน 45 เมือง และในจำนวนนี้มีเมืองที่ได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะแล้วทั้งสิ้น 15 เมือง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเมือง เพื่อวางแผนและเข้าสู่การประเมิน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาแผนโครงการและบริการในเมืองอัจฉริยะในทางปฏิบัติ และสร้างบุคคาลากรที่มีทักษะ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต

 

 

นอกจากนี้ ดีป้ายังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบริการเมืองอัจฉริยะที่ดำเนินการร่วมกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการยกระดับทักษะแก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม พอเพียง มีแบบแผน

 

อีกทั้ง ยังมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กับ มาสเตอร์การ์ด มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ผ่านกลไกการประชาสัมพันธ์ การร่วมศึกษา และการดำเนินงานโครงการนำร่องด้านการพัฒนาและสนับสนุนเมืองอัจฉริยะและบริการเมืองอัจฉริยะ ต่อยอดเครือข่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ผ่านการร่วมศึกษา สร้างสรรค์ และลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรือ พีพีพีของบริการเมืองอัจฉริยะด้วย

 

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

วันที่ เผยแพร่ 11/4/2565


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
ข้อมูลวันที่ : 2022-06-09 06:50:13
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com