CRA Digital Health Upskill เสริมทักษะสุขภาพดิจิทัลให้พร้อมรับทุกดิสรัปชันCRA Digital Health เสริมทักษะสุขภาพดิจิทัลให้พร้อมรับทุกดิสรัปชัน ยกระดับบริการสุขภาพดิจิทัลสู่คนไทย กับงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตร CRA Digital Health Program จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จากวิกฤติการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ "เทคโนโลยีดิจิทัล" ได้เข้ามามีบทบาทและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของผู้คนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วและมีการปรับตัวทางเทคโนโลยีในระบบบริการสุขภาพดิจิทัลที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการรักษาโรคด้วยแนวทางใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเตรียมรับมือ ป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้น การเตรียมพร้อมในด้านการสร้างบุคลากรในแวดวงการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญ เสริมทักษะความรู้ดิจิทัลเฉพาะเพิ่มเติมในการทำงานของโลกยุคปัจจุบัน จึงถือเป็นหัวใจสำคัญให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญท่านรับชมงานเสวนา "CRA Digital Health" เปิดมุมมอง - สร้างทักษะดิจิทัลเทรนด์ทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิดตัวหลักสูตร CRA Digital Health Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล จาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยงานจัดขึ้น ณ สตูดิโอเนชั่น ทาวเวอร์ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองวิสัยทัศน์ภาพรวมดิจิทัลเทรนด์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยในหัวข้อ Digital Health Transformation และการขับเคลื่อนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการส่งเสริมการพัฒนา Digital Health Initiatives ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ พร้อมด้วย ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเปิดมุมมองวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสนอแนวใหม่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่รองรับการสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีศักยภาพในการทำงานด้านสุขภาพดิจิทัล พร้อมเปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่ CRA Digital Health Program และร่วมเสวนากับคณาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้

อ.ดร.ชวิน จองวรรณศิริ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล

อ.ดร.วเรศ จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล

อ.ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล

ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูล รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

อ.นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ สาขามะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

วันที่ เผยแพร่ 21/3/2565


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
ข้อมูลวันที่ : 2022-06-09 06:31:16
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี, ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ต.คลองตำหรุ, อ.เมือง, จ.ชลบุรี 20000
038-215033-39, 033-266040-44
Icon made by Freepik from www.flaticon.com