BOI อนุมัติอาคาร วว.เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านวิทย์-เทคโนฯวว. ได้รับอนุมัติจาก BOI ให้พื้นที่หน่วยงานเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผู้ประกอบการที่มาใช้บริการได้รับประโยชน์ลดหย่อนภาษี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
มติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 กำหนดให้ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่  SMEs  ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) เทคโนธานี  คลองห้า จังหวัดปทุมธานี เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่  รองรับการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนา และการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการวิจัย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  เช่น  การผลิตชิ้นส่วนระบบราง  การผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่  อุตสาหกรรมและบริการเพื่อสุขภาพ  อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต   อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่  อุตสาหกรรมชีวภาพ   รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ผู้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ของ วว. จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ คือ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50  เพิ่มเติมอีก 5 ปี หรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา  2  ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ  โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวที่ผู้ประกอบการจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

ทั้งนี้ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่  SMEs  ของ วว.  มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อส่งเสริมการลงทุน  ดังนี้  
1) การใช้ประโยชน์มาตรการทางภาษีและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
2) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานบริการวิจัย หรือความร่วมมือในด้านการวิจัและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและเพิ่มศักยภาพของการดำเนินธุรกิจ  
3) รองรับการพัฒนาบริการด้านอื่นๆและกลไกสนับสนุน ในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม New S - Curve และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างครบวงจร  เช่น  บริการที่ปรึกษาเทคโนโลยี  บริการที่ปรึกษาธุรกิจ  การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การใช้ห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานทาง วทน. ภายใน วว. 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนากำลังคน Upskill - Reskill ในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม New S – Curve
สิทธิประโยชน์ซึ่งผู้ประกอบการที่มาใช้บริการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. จะได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ดังนี้  สิทธิและประโยชน์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
    1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งที่ดำเนินการเองหรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศหรือร่วมวิจัยกับองค์กรในต่างประเทศ 300%   
    2) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์เทคโนโลยีที่พัฒนาจากในประเทศ  200%    
    3) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 200%   
    4) การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local  Supplier) ที่ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค 200%  
    5) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งที่ดำเนินการเองหรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 200%   
    6) การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา  ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันการวิจัย หน่วยงานรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 100%
    นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม หากตั้งสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในกลุ่มกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 1 ปี 
    “วว.มีความพร้อมของบุคลากร องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน ที่พร้อมตอบโจทย์และดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการ" ผู้ว่าการ วว.  กล่าว.

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ
29 ธ.ค. 2564


ไฟล์เอกสารแนบ
-
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
ข้อมูลวันที่ : 2022-01-19 02:02:16